Det siger vores kunder

Hvorfor er nogle af vores citater og cases anonyme?

Mange af vores opgaver handler om at hjælpe kunder i situationer, som kan være sårbare for både organisationen og for de involverede medarbejdere og ledere. Der er derfor behov for fuld fortrolighed både før og efter en opgave. Af den årsag spørger vi heller ikke vores kunder om udtalelser, når det handler om psykisk arbejdsmiljø eller sårbare konfliktsager. Vores fokus er på at løse de opgaver, vi bliver betroet – loyalt, fortroligt og effektivt.

Men det er naturligvis vigtigt, at du kan se, hvordan vi arbejder med den type opgave, og hvad vores kunder siger om vores hjælp. Derfor har vi herunder kort beskrevet nogle konkrete sagsforløb og resultater i samarbejde med udvalgte, anonyme kunder. Kunderne har selv ønsket at give os en udtalelse, men de ønsker ikke, at deres organisation forbindes med konflikter af pressemæssige, forretningsmæssige eller politiske årsager. Det er dog ikke alle vores sager der er anonyme. I vores sager der vedrører konfliktfaglig undervisning, sparring og facilitering for medarbejdere og organisation har langt de fleste virksomheder valgt at deltage med navn – og det er vi utroligt taknemmlige for.

Vi håber, at du på baggrund af disse anonyme cases vil kontakte os, hvis du har brug for at høre nærmere eller at få vendt en konkret udfordring, som I måtte stå med i din organisation.


“Vi har været rigtig glade for forløbet – ikke mindst de to sidste dage, hvor vi havde mulighed for at mødes fysisk, og hvor der var gode muligheder for dialog, både mellem dig og medarbejderne, og ikke mindst medarbejderne imellem. Jeg oplever, at der er sat en masse tanker og refleksioner i gang, og jeg har en meget fast tro på, at dine input til os kan have rykket noget ved tilgangen til borgermøderne, således at konfliktniveauet kan mindskes. Jeg har kun modtaget positive tilbagemeldinger fra mine medarbejdere omkring forløbet med dig, så mange tak for tre inspirerende dage.”

Lise Friis
Leder af Socialrådgivningen i Ringkøbing-Skjern Kommune

“Jon har, på baggrund af cases og interview, formået at tage afsæt i specialkonsulenternes konkrete problemstillinger, hvilket har været særdeles givtigt. Dette har medvirket til, at vi har kunne anvende den tilegnede viden i egen praksis. Jon har formået at give konkrete og løsningsorienteret sparring på de konkrete opgaver, som er beskrevet for ham i form af cases, og har formået at berige os med strategier vi kan anvende, når vi på ny skal hjælpe med løsning af en konflikt. I forbindelse med kurset har vi fået tilført nye teorier, så vi er blevet i stand til an tilgå en opgave på en mere nuanceret og reflekterende måde.

Jon har været lyttende, anerkende og han har vist vejen i forhold til hvordan man kan løse et problem. Han har skabt et trygt miljø, hvilket har betydet at deltagerne har turde bringe egne udfordringer i spil. Jon formår at tage forskellige perspektiver på en problemstilling, uden selv at blive en del af den. Vi har været rigtig glade for ovennævnte forløb og håber at vi fremadrettet kan finde samarbejdsflader, med henblik på at arbejde med kulturændringer i offentligt regi.”

Jan Jensen, Susanne Bommelund og Bente Juul
VISO-specialister i Socialstyrelsen

“Jeg blev ansat som direktør for en mindre, men højt specialiseret, virksomhed, der ovenpå et skuffende resultat skulle have vendt skuden. I forbindelse med den “turn-around”-proces, som jeg igangsatte, blev produktion, effektivitet og kvalitet i output optimeret, og efter 2 år var vi over målsætningerne – med andre ord gik det rigtig godt!

Men jeg måtte samtidigt sande, at særligt én kvindelig og én mandlig leder ofte “stødte sammen” på møderne i mit ledelsesteam, og særligt den kvindelige leder gav i tiltagende grad udtryk for ikke at trives.  Jeg havde egentligt ikke lagt mærke til, at der var noget særligt på spil i vores ledelsesteam – men blot tænkt, at “han er jo bare lidt kontant i sin stil”, men mener ikke noget med det, og for den kvindelige leder må jeg indrømme, at jeg nok tænkte, at hun bare var en “lidt følsom natur”, der kunne tage ting lidt for personligt.

Den kvindelige leder bliver så kortvarigt sygemeldt med stress, og da hun kommer tilbage, er det tydeligt for alle, at der er et problem mellem de to – nu ikke bare på møder, men sammenstød hvor der opstår dårlig stemning – også til sociale arrangementer osv. Det blev således tydeligt for mig, at det var et problem for organisationen, for udviklingen og for trivslen for den pågældende leder…”

Læs resten af citatet og tilhørende case om konflikt med arbejdsområder i et ledelsesteam her.

Anonym
Direktør for en virksomhed der beskæftiger sig med forretningsrådgivning, støtteordninger og konsulentbistand med 106 ansatte

”Forløbet med CFK var meget tilfredsstillende – både ud fra et ledelses- og medarbejderperspektiv. Vores organisation blev læst godt, og vi fik efter blot en enkelt dags forløb nogle værktøjer, som vi kunne implementere og anvende med det samme ift. konfliktforebyggelse. Formatet var godt og meget personligt, og det var dejligt at få ny indsigt ift. vores hovedproblematikker. Vi anbefaler gerne et forløb med CFK til andre organisationer ift. konfliktforebyggelse.”

Camilla Orbert Hansen
Udviklingskonsulent, Jobcenter Høje-Taastrup

”Socialcenter København har haft stor glæde af at arbejde med CFK vedrørende undervisning i konfliktmægling og konfliktforebyggelse samt udarbejdelse af metoder til arbejdet i udsatte boligområder. I samarbejdsprocessen udviste de stort engagement i at forstå netop vores organisations behov. Der var en konstruktiv og løbende sparring og feedback på kurser og udviklingsprojekter, og de leverede en udfordrende, tværfaglig undervisning. Socialcenter København er derfor meget tilfredse med samarbejdet med CFK, kvaliteten i leveringen og det store arbejde, centeret lægger i opgaven.”

Bjarke Solkær
Specialkonsulent, Socialcenter København

“Som leder af en større organisation indenfor ældre- og omsorgsområdet efterspurgte en del af vores medarbejdere et kursus i konflikthåndtering med fokus på håndtering af pårørende. Der havde det seneste år været tiltagende udfordringer – ja, ligefrem sammenstød og konflikter – med pårørende på et af vores plejehjem. Derfor engagerede vi Center for Konfliktforebyggelse til at afholde en temadag med fokus på håndtering af konflikter med pårørende.

Temadagen var meget tankevækkende – den tog udgangspunkt i medarbejdernes ansvar for, at relationerne lykkes, og gav en række konkrete redskaber til at kunne lykkes med følelseshåndtering af sig selv og af de pårørende. Derudover indeholdt temadagen et insisterende perspektiv på at undersøge, hvad konflikterne egentligt handlede om – hvad de opstod af, og meget konkret hvor og hvornår de opstod…”

Læs resten af citatet og tilhørende case her.

Anonym
Leder for større organisation indenfor ældre- og omsorgsområdet

”Vi var ude for en situation, hvor forhandlingerne vedrørende en faktura ift. en kunde var gået i hårdknude. I stedet for at ty til dyr advokatbistand tilknyttede vi CFK som ekstern mægler og konsulent for at løse situationen. Vi var overraskede over at se, hvordan man kunne løse situationen gennem kommunikation og en stærk konfliktteoretisk tilgang. En nærmest umulig situation blev gennem få møder ændret til en løsning, hvor både vi og kunden endte med en fornemmelse af, at begge parter havde lavet en rigtig god handel i stedet for dårlige miner og et retsligt efterspil.”

Tony Evald Klausen
Direktør, Salgspiloterne

” Jeg blev forfremmet til chef for en afdeling med 55 medarbejdere. Det blev løbende klart, at især én af de meget erfarne medarbejdere havde følt sig forbigået og igennem længere tid havde udtalt sig negativt om min forfremmelse samt draget objektiviteten og fornuften i forfremmelsen i tvivl, bl.a. når medarbejderne mødtes til sociale sammenkomster. Den pågældende medarbejder var en ret stærk uformel leder, som de fleste ikke ønskede at komme på tværs af. Enkelte medarbejdere, der i praksis støttede mit lederskab, blev frosset ude, og én følte sig decideret mobbet…”

Læs resten af citatet og tilhørende case her.

Anonym
Chef i afdeling med 55 medarbejdere i større offentlig organisation med +600 medarbejdere

”Som leder for en borgerservice med flere afdelinger i en større kommune havde jeg igennem ca. et år forsøgt at løse nogle stærke kollegiale konflikter, der, set med mine øjne, handlede om, at enkelte medarbejdere havde en meget grov og upoleret kommunikation både i forhold til kollegaer og i flere tilfælde også i forhold til borgere.

Jeg hæftede mig ved udsagn som: “jeg siger fandeme, hvad der passer mig” eller “er det nu ikke lovligt at have en anden mening” og “det kan ikke passe, at ledelsen skal bestemme, hvordan jeg taler” osv. Det, der var svært for mig som leder, var, at jeg aldrig selv oplevede konkrete hændelser, men alene enkelte gange overhørte sådanne holdningstilkendegivelser.”

Læs resten af citatet og tilhørende case her.

Anonym
Leder i kommunal borgerservice

”Som kirke i et multikulturelt samfund, som Gellerup er, er der mange spændende udfordringer i forbindelse med samarbejdet med mennesker i lokalsamfundet. Forløbet med CFK gav os flere gode input i forhold til de mennesker, vi samarbejder med – samt indblik i de potentielle kulturelle udfordringer, der kan opstå. Det har været med til at ruste os bedre i forbindelse med fremtidige samarbejdsprojekter i området.”

Torben Kirkegaard
Kirkekoordinator, Gellerup Kirke

“Vi henvendte os til dig for at få hjælp til nogle konflikter ifm. Udlevering af medicin. Vi var et nyt team, med nye opgaver, en ny måde at udlevere medicinen på, hvor vi havde flere betjeninger og derved også en forventet større risiko for optrappede konflikter.

Der var specielt konflikter mellem nogle medarbejder og borgere ift. afvisning af udlevering af medicin. Der var også interpersonelle konflikter, ift. Mødet mellem borger og medarbejder. Hvordan skulle vi møde en borger. Groft skåret op, med skepsis og mistro, eller med interesse og forståelse. Der var konflikter ift. min måde at lede på, specielt ift. at vi arbejder med en sætning der lyder “borgeren i første række”  I dag borgeren i centrum…”

Læs hele citatet

Ulrich Guldahl Poulsen
Leder af Stofmisbrugsbehandlingen, Kolding Kommune

”Vi anbefaler gerne en temadag med CFK i forbindelse med Konfliktforebyggelse i praksis. Dagen gav os gode input i forhold til potentielle interne konflikter i hverdagen samt intern kommunikation. Samtidig var forløbet med til at bekræfte os i, at vi er på rette vej i forhold til arbejdet i forbindelse med tydeliggørelse af interne beslutningsprocesser.”

Mette Kirkegaard Nilsson
Afdelingsleder, Gyldenstenskolen

”Vi var meget tilfredse med kursusforløbet med CFK i forbindelse med basal konflikthåndtering. Vores undervisere fik nogle konkrete værktøjer, som de har kunnet videreformidle til deres kolleger. Der er altid risiko for konflikter på en stor uddannelsesinstitution, og vores medarbejdere er i dag meget bedre rustet til at imødegå dem, hvilket har været til gavn for både trygheden og arbejdsmiljøet.”

Ken Claesen
SOSU Nord, Aalborg

“Det var rigtig nyttigt for vores medarbejdere at være sammen på kursus. Her fik de mulighed for at se deres daglige problematikker ud fra andre vinkler end deres egne og drøfte nogle af de problematikker, de møder i hverdagen. Samtidig gav det stof til eftertanke at skulle betragte hjemmeplejen ud fra et borgerperspektiv. Undervisningen om begreberne magt og territorium var særligt værdifuld for vores medarbejdere: Hvilken magt har vi som hjemmepleje? Hvordan påvirker vores adfærd i borgerens hjem samarbejdet med borgere og pårørende? Ikke mindst fik vi sat fokus på, hvilke forhold vi skal være opmærksomme på ift. borgernes reaktioner med henblik på at konfliktnedtrappe eller forebygge konflikter.”

Charlotte Kaaber Sørensen
Strategisk Hjemmeplejeleder, Albertslund Kommune

“Vi har i flere år haft et rigtig godt samarbejde med CFK, som løbende uddanner vore vagter og serveringspersonale i konfliktforebyggelse og –håndtering. Det er især vigtigt, at kommunikationen og ansvarsfordelingen er på plads, når der er spidsbelastning. CFK har været rigtig gode til at forstå vores kundegruppe, og deres akademiske og teoretiske tilgang kombineret med solid, praktisk erfaring har i høj grad været medvirkende til, at vi altid kan løse eventuelle konflikter på stedet. Vi har til dato aldrig fået en klage fra nogen af vores gæster, hvilket vi er meget stolte af.”

Anne Thorø
Direktør, Studenterhus Aarhus

“Kurset med CFK har været særdeles tilfredsstillende. I en døgninstitution som vores, hvor vi har med unge mennesker at gøre, er der altid risiko for konflikter. Vi har fået gode værktøjer, som har gjort os dygtigere til at samarbejde, vi har fået en klarere arbejds- og ansvarsfordeling og har mærket en klar forbedring ift. konfliktforebyggelse og generelt arbejdsmiljø både internt og i den daglige omgang med brugerne.”

Kurt Rasmussen
Forstander, Skrøbelevhus

“Forløbet med CFK gav Host Nordic et nyt indblik i, hvordan man håndterer og forebygger konflikter på arbejdspladsen. Det har været et godt forløb, som har givet os nogle nye perspektiver og konkrete værktøjer – især ift. arbejdsmiljø og virksomhedens interne kommunikation.”

Jakob Norup
Tidligere direktør, Host Nordic

”I starten var jeg faktisk ret irriteret over tilsynet og hele tilgangen til os som organisation, idet jeg synes vi har en professionel organisation, stor faglighed og meget få alvorlige konflikter, men jeg kan godt se at det ikke set udefra altid er helt tydeligt hvad vi går og hvorfor vi gør det – dygtige medarbejdere handler jo netop ofte bare og handler rigtigt, men jeg kan godt se værdien i at vi bliver mere bevidste og tydelige omkring vores redskaber og procedurer så vi i højere grad løbende er bevidste om hvad det faktisk er der virker i det vi gør – og naturligvis hvor præcist det er vi kan forbedre os. En større bevidsthed vil også i højere grad gøre det muligt for os at lære og overdrage viden på tværs af organisation og teams, så jeg er egentligt endt med at se det som en meget positiv og konstruktiv proces der ikke bare handler om at rette ind men for os primært handler om at blive dygtigere og opnå en større indsigt i – og overblik over de af vores faglige metoder og redskaber der er blevet en del af vores uformelle faglige kultur men som helt klart er det der gør at vi løser vores opgave så godt som vi gør ”

Anonym


Vores kunder