Projektudvikling og samarbejde

Vi fungerer ofte som konsulenter i projekter, der handler om adfærd, samarbejde og kommunikation i komplekse sammenhænge. Står I med et projekt, hvor det drejer sig om at forandre en grundlæggende kultur og adfærd i en større organisation, et boligområde, en skole eller lignende, har vi både erfaringen og redskaberne til at få beskrevet et forandringsprojekt og at få det gennemført med succes.

Vi hjælper jer med at gøre det komplekse simpelt

Det kan være komplekst at få borgere, elever og medarbejdere til at ændre adfærd.

Mange byer oplever problemer med udsatte boligområder, hvor der er utrygt at være, fordi der ikke er fælles fodslag om korrekt og rummelig adfærd.

Mange skoler oplever det samme – der er ikke klare aftaler om acceptabel adfærd, og der er ikke en forståelse af, hvor vigtig venlig kommunikation er for alles trivsel. Det er især et problem på ungdomsuddannelser, hvor der kan være grupper, der udviser vanskelig og antiautoritær adfærd.

Det kan også ske, at en organisation oplever problemer med det psykiske arbejdsmiljø, både over for borgere og over for kolleger, uden at man kan sætte en finger på den præcise årsag.

Et effektivt projekt skal være forankret i virkeligheden

Der bruges alt for mange ressourcer på projekter, der reelt ikke flytter noget. Alt for mange projekter adresserer ikke de egentlige problemer og har ikke den nødvendige adfærdsfaglige og praktiske baggrund med. Det betyder, at man overser faldgruberne i hele processen, lige fra projektbeskrivelse og definition af de problemer, der skal løses, og hele vejen til de faktiske tiltag.

Det kræver ofte dybdegående research at finde ind til kernen, når det handler om at finde nye måder at forandre adfærd og kultur i en specifik og ofte kompleks kontekst. Det kræver også research at finde metoder, tilgange og strategier, så man kan implementere tiltag i praksis.

Et eksempel: En stor døgninstitution for mennesker med misbrug og diagnoser ønsker at reducere antallet af konflikter og øge trivslen generelt. Institutionen søger – og får – et millionbeløb fra en almennyttig fond til at lave nybygninger og tilbygninger, der skal være med til at løse problemet.

Her kan vi være med til at kvalificere både projektet og de undersøgelser, der handler om adfærd, kommunikation og kultur. Det gælder både i foranalyse, i benchmarking og i effektmåling. Vi er altså med til at sikre, at fonden får valuta, udvikling og viden for pengene. Vi er med som sparringspartner for både fond og institution. Vi er i sidste ende med til at sørge for, at institutionen oplever reel, blivende positive forandring.

Det altafgørende er at få folk til at arbejde sammen om tydelige mål – at gøre det komplekse simpelt og fokusere på de ressourcer, der faktisk er til stede, i skolen, i organisationen eller i nærmiljøet.

Det er vi specialister i.

Fra projektbeskrivelse til virkelig forandring

Vi bistår kommuner, skoler, virksomheder og organisationer med at komme i mål med større, forandringsskabende projekter. Det gør vi ved at:

  • Udarbejde en projektbeskrivelse, hvor vi sammen med jer præcist definerer problemets omfang og den metode, vi vil anbefale for at finde en løsning.
  • Udarbejde et beslutningsgrundlag til ledelse, administration eller politisk niveau, hvor vi anviser en løsning på problemet: Hvordan skal problemet angribes konkret og hvad er det, der skal ændres?
  • Bistå jer med at formulere ansøgninger til rette instans med maksimal chance for succes
  • Konkretisere og realisere indsatsen, når projektet er en realitet: Identificere nøglepersoner, formulere mål for den ønskede adfærd, iværksætte tiltag og stå for rapportering, dokumentation og opfølgning.

Vi sikrer, at alt bliver udført seriøst og solidt forankret i virkeligheden, så projektet kan implementeres og give den ønskede effekt.

Hør vores tanker om adfærd og forandring

Sammen med Børne- og Undervisningsministeriet har vi produceret to videoer, hvor vi præsenterer vores tanker om fællesskabende adfærd på fællesområder.

Videoerne blev produceret som en del af projektet Demokrati Under Udvikling (DUU) og kan ses her:

https://www.duu.dk/nyhed-jonvaldemar

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar