Kursus i hjernen som medspiller

Lær at anvende hjerneforskningens indsigter i vores mentale system til at fremme positivt samarbejde og håndtere konflikter og negative følelser konstruktivt. På dette kursus, som er målrettet medarbejdere i frontlinjeorganisationer, får du blandt andet indsigt og praktiske tilgange til at afkode andre menneskers følelsesmæssige hjernetilstand, fremme positive mentale reaktionsmønstre og at forstå og håndtere negative følelser og reaktioner konstruktivt.

Brug viden om hjernen i dit borgernære arbejde i offentlige institutioner

I det borgernære arbejde kan du benytte viden om hjernen til at forstå, hvilke mentale modeller du kan forvente, at borgeren møder medarbejderen og organisationen med. Ud fra vores viden om den sociale kontekst og det almenmenneskelige mentale reaktionssystem kan mødet mellem borgeren og medarbejderen i organisationen beskrives hjernemæssigt. Denne viden kan du bruge aktivt i din tilgang til mødet med borgeren – og derved fremme et konstruktivt samarbejde.

Det får du på kurset i hjernen som medspiller

Kurset giver praksisorienteret indsigt i hjernen som mentalt system og introducerer tilgange og metoder til at anvende indsigterne til at styrke tillid og positivt samarbejde. Herunder:

  • Praktisk viden om hjernen som mentalt system
  • Viden om følelser og deres neurobiologiske udgangspunkt
  • Viden til at afkode andre menneskers følelsesmæssige hjernetilstand
  • Metoder til at forstå og håndtere negative følelser og reaktioner konstruktivt
  • Tilgange til at fremme positive mentale reaktionsmønstre
  • Konkrete metoder til evidensbaseret konfliktforebyggelse og konflikthåndtering

Målgruppe

Frontlinjepersonale og andre medarbejdere i offentlige institutioner med borgernært arbejde.

Format

Kursus eller workshop på 2 eller 8 timer.

På kurset kombinerer vi vores omfattende erfaringer fra arbejdet med ledere, medarbejdere og borgere i frontlinjeorganisationer med metodetilgange hentet i hjerneforskningens videnskabelige indsigter og inddrager deltagernes egne faglige perspektiver. Kurset er designet specifikt til det borgernære arbejde i frontlinjen.

Uddybet beskrivelse af kursus i hjernen som medspiller

Vores mentale og følelsesmæssige tilstande har afgørende betydning for vores dømmekraft og oplevelse af virkeligheden. Det fænomen kaldes i psykologien for affektiv realisme og går ud på, at vores følelsesmæssige (affektive) tilstande skaber virkeligheder. Men ved at forstå vores mentale system kan vi blive bevidste og reflekterede om følelser og lære at håndtere dem bedre, både i os selv og andre. For selvom vi mennesker kan være meget forskellige, så er vi alle fra naturens hånd grundlæggende udstyret med den samme hjerne, og dermed også med de samme instinktive reaktionsmønstre på positiv og negativ stimuli. Vi reagerer alle umiddelbart med instinktive flugt- eller kampreaktioner, når vi føler os truede, mens vi reagerer med tillid og imødekommenhed, når vi føler os mødt med velvilje og er trygge ved vores omgivelser.

Reaktionsmønstre i hjernen, der er afgørende i håndteringen af ansigt til ansigt situationer

På kurset dykker vi ned i hjerneforskningens praktiske indsigter i hjernefunktionen for at blive klogere på vores mentale system. Vi har udvalgt de systemer og reaktionsmønstre i hjernen, der er evidens for, og som vi ved, er de mest afgørende i forberedelsen og håndteringen af ansigt til ansigt-situationer i frontlinjeorganisationer. Vi vil se på følelser og adfærd som reaktion på positiv og negativ stimuli for at få en større forståelse for egne og andres reaktioner i forskellige sociale situationer. Med viden om hjernen kan man nemlig både lære at se sig selv mentalt i kortene og blive bedre til at aflæse, hvad der sker i hjernen på det andet menneske i den sociale interaktion. Det er nyttig indsigt, fordi vi med forståelse af hjernens instinktive reaktionsmønstre kan blive bedre til at håndtere og imødegå negative følelser hos os selv og andre på en konstruktiv måde.

Den praktiske anvendelse i det borgernære arbejde

I det borgernære arbejde kan hjerneforskningens indsigter bl.a. hjælpe os til at forstå, hvilke mentale modeller som vi kan forvente, at borgeren møder medarbejderen og organisationen med.

Ud fra vores viden om den sociale kontekst og det almenmenneskelige mentale reaktionssystem kan mødet mellem borgeren og medarbejderen i organisationen beskrives hjernemæssigt. Denne viden kan bruges aktivt til at forberede en social ramme og tilgang til mødet med borgeren, som ved at stimulere positive følelser og reaktionsmønstre fremmer et konstruktivt samarbejde.

Ved vi for eksempel, at borgeren sandsynligvis er nervøs og utryg ved mødet, så ved vi også, at borgeren hjernemæssigt er i “rød” tilstand, det vil sige i flugt- og kampberedskab. Her handler det om at få borgeren over i “grøn” tilstand, det vil sige samarbejdshjerne. I den situation er det ekstra vigtigt at signalere imødekommenhed i ord, kropssprog og attitude for at facilitere trygge rammer og gensidig tillid som udgangspunkt for et konstruktivt samarbejde. Det handler altså med andre ord om bevidst at anvende indsigten i hjernens funktion til at spille borgeren god i situationen. Viden om hjernen som medspiller i vores sociale interaktion kan på den måde bruges til at bygge bro mellem mennesker og fremme tillidsfuldt samarbejde.

Vi målretter form og formidling til jeres behov

Når vi lærer fra os, har vi altid fokus på at form, indhold og
case-eksempler er praksisnære og relevante. Vi sikrer os også at
undervisningens form er tilpasset deltagernes kompetenceniveau og
læringskultur. Herunder at måden, hvorpå vi arbejder med jeres cases, så
alle er med og føler sig trygge i undervisningen. Samtidig har vi fokus
på, at undervisningen bliver tilpas udfordrende, så den bidrager med
nye, konstruktive perspektiver på det der er vigtigt for jer.

Vi inddrager deltagernes egne perspektiver, oplevelser og erfaringer.
Hermed sikrer vi, at den enkelte får mulighed for konkret feedback og
sparring med afsæt i de nødvendige redskaber og metoder.

Kursus som det passer dig!

    Vil du vide mere om vores kurser? Udfyld formularen, så tager vi fat i dig!