Pædagogisk dag - adfærd og kommunikation

Pædagogisk Dag er en fast del af udviklingskulturen for personalet i de fleste skoler og ungdomsuddannelser.

Pædagogisk Dag kan være mange ting. I kan sætte fokus på de emner, der er aktuelle for jeres undervisning lige nu, I kan tale om forældrekontakt, om faglige emner, om konkrete problemer med elevgruppen og meget andet. Uanset hvad I taler om, er der et tema, der altid vil være aktuelt, og det er jeres interne samarbejde, adfærd og kommunikation.

Det er vigtigt, at en pædagogisk dag altid bliver afviklet i god stemning og med en fælles forståelse for målene for hele teamet. Det er også vigtigt, at der er fælles forståelse for, hvad god og konstruktiv adfærd og kommunikation vil sige – uanset hvad temaet for jeres Pædagogiske Dag så end er.

 Pædagogisk Dag som løftestang for det gode samarbejde internt

Hvad I end vælger som fokus for jeres næste Pædagogiske Dag, skal dagen være et værktøj, der fremmer det gode samarbejde og samtidig udvikler gruppens kompetencer i henhold til de mål, I og jeres skoles ledelse har defineret.

En lærergruppe er i sagens natur dynamisk, og det betyder, at der kan opstå organisatorisk stress. Der kommer nye kolleger til, andre rejser, der kommer ny leder, der kommer omstruktureringer i organisationen, nye retningslinjer ovenfra og meget andet. Alt dette betyder tit, at gruppens interne regler og dynamik hele tiden er under pres.

Det er væsentligt, at I ikke bruger jeres energi og ressourcer på organisatorisk stress, uløste konflikter eller på kommunikation og adfærd, der påvirker arbejdsmiljøet eller læringsmiljøet negativt – det giver dårlig stemning, mere sygefravær og en ringere opfyldelse af jeres egentlige opgave.

Derfor er det vigtigt at få alle tilbage på rette spor fra tid til anden.

Få nyt syn på adfærd og kommunikation

Når vi deltager i pædagogiske dage, handler vores deltagelse ofte om at facilitere en dialog om emner inden for konfliktforebyggelse, konflikthåndtering, kollegialt samarbejde og psykisk arbejdsmiljø på skolen.

Vi giver jer et fælles evidensbaseret sprog samt redskaber udviklet netop til jeres praksis i forhold til at lykkes med at forebygge, håndtere og løse konflikter i klasserummet, på fællesområderne og i det kollegiale samarbejde.

Her er en række eksempler, I kan lade jer inspirere af:

Vi faciliterer en diskussion om forebyggelse, håndtering og indfrielse af forebyggelsespotentialet på skolens fællesområder. Frikvarterer kan være svære at navigere konstruktivt i for elever, der i forvejen har udfordringer med det sociale, og samtidigt skal almindelige elever opleve et trygt miljø uden konflikter. Konflikter i skolegården flytter ofte med ind i klasserummet og tager tid fra undervisningen. Vi kan hjælpe jer med at få skabt en pædagogisk dag om dette tema, hvor der bliver anvist konkrete redskaber og metoder til at skabe tryggere fælles rammer for alle.

Mange skoler oplever, at der ikke længere er en fælles forståelse af, hvad god og acceptabel adfærd i klassen egentlig er. Der er ofte et sammenstød mellem to overordnede indstillinger til tilværelsen som elev: Den antiautoritære og den hierarkisk orienterede. Disse to indstillinger er vidt forskellige, men begge skal kunne rummes. Det begynder med den måde, skolen kommunikerer forventninger og krav til adfærd, kommunikation og regler i klasserummet.

Sammenstødet mellem de to grundindstillinger har ofte ikke fået fokus i form af en præcis og bevidst faglig samtale. Ofte har teamet om en klasse ikke fået tilstrækkelig sparring til at kunne bevæge sig over i et samarbejde, et fælles sprog, fælles strategi, redskaber og metoder.

På en pædagogisk dag med dette fokus kan vi bidrage med vores faglige viden og erfaring til at give jer de rigtige redskaber, så I kan skabe en tryg klasserumskultur for alle.

Vi har prøvet alt, og vi orker ikke mere… det hører man desværre tit på skoler, når det gælder elever eller forældre, som man har en længerevarende konflikt med. Det er naturligt at føle sig træt og opgivende, men så er det også vigtigt at revurdere situationen med nye øjne, nye redskaber og metoder.

Det er vores erfaring, at der igennem konkret sparring og rådgivning på den baggrund kan findes nye farbare og konstruktive veje ud af en situation som denne. Der er for det meste en vej, og vi kan være guider på den opdagelsesrejse – resultatet er ofte ny energi og en fornyet tro på, at der findes en konkret og farbar vej frem.

Det kan være umanerligt svært både at lykkes med et godt klassemiljø og samtidigt være sikre på, at forældre og pårørende ser de samme ting som jer – at der er følgeskab og tillid.

Særligt hvor der er opstået konflikter, er det vigtigt at bringe nye perspektiver og redskaber ind i forståelsen af, hvad konflikten i virkeligheden handler om. Det er også centralt at forstå, hvordan den kan håndteres, og hvordan det fremadrettet er muligt at forebygge konflikt og understøtte tillid og følgeskab fra forældre og pårørende.

Vi kan hjælpe jer med specifik viden, redskaber og metoder. Vi kan også hjælpe jer med at få alt dette gjort til konkret kommunikation og adfærd, så jeres nye redskaber får den ønskede effekt over for de konkrete forældre.

Et ofte brugt tema på pædagogiske dage er, hvordan man forebygger og håndterer konflikter i lærerteamet.

Det er typisk for teams, at der opstår forskellige formelle og uformelle tolkninger af regler for adfærd. Det betyder, at I risikerer, at konflikter ikke bliver forebygget eller behandlet konstruktivt.

Vi har udviklet konkrete redskaber, der gør det lettere at tale konkret og fagligt om klasserumsregler i en medarbejdergruppe eller et team. Det kan fx dreje sig rammerne for kommunikation og adfærd i samarbejdet, hvor vi hjælper jer med at sætte ord på, hvad der er ønskeligt for gruppen i praksis.

Det kan også dreje sig om hvordan I sikrer fællesskab og fælles perspektiv på de aftaler og klasserumsregler, der er vigtigst i forhold til at påvirke adfærd, kommunikation og læringsmiljø i den retning I ønsker.

Når vi deltager i jeres Pædagogiske Dag, kan vi vælge to forskellige retninger at gå. Vi kan enten komme med vores erfaringer og viden og give jer inspiration, værktøjer og konkrete redskaber til jeres eget videre arbejde. Vi kan også tage en dialog med jer på forhånd om helt specifikke udfordringer i jeres afdeling, gruppe eller organisation. Her kan vi så, via observation og deltagelse i jeres gruppesamtale, anvise måder at styrke jeres samarbejde på efterfølgende. Det er helt op til jer.

Vi vil tage afsæt i en dialog med jer om rammer, budget og eventuelle, konkrete udfordringer i jeres organisation.

Vi deltager som facilitator og coach, og vi giver jer en afrapportering bagefter. Alt i alt får I viden, værktøjer og feedback, der styrker jeres samarbejdskultur og gør jeres undervisning, forældresamarbejde og elevkontakt stærkere og mere konstruktiv.

Tid, pris og praktiske forhold

Priseksempler på vores deltagelse i jeres Pædagogisk Dag

  • På timebasis: 2500 kr. i timen, minimum varighed 2 timer
  • Halv dag (4 timer): 14.000 kr.
  • Hel dag (7 timer): 18.000 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Hvis jeres skole har købt et klippekort hos os med 30 timer, reduceres timeprisen til 1650 kr. ekskl. moms, og prisen for halv- eller heldagsarrangement reduceres tilsvarende. Ring og spørg, så finder vi den rigtige løsning til jer.

Tag fat i Jon Valdemar nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar