Aktuelt

Kvalitative undersøgelser og adfærdsdesign

Ønsker din organisation at skabe adfærdsændringer? Eller en kulturforandring hos en bestemt målgruppe eller i et særligt socialt miljø? Så kan vi hjælpe jer med at få den nødvendige viden.

Kvalitative undersøgelser handler om at få friske øjne med en skarp analytisk tilgang til at se på konkrete sociale udfordringer. De kan være akutte eller uden succes forsøgt løst af flere omgange. Når sociale udfordringer har rodfæstet sig, så er der ofte en tendens til at opleve dem som et vilkår. Men vores erfaring er, at positiv forandring altid er mulig. Har man en objektiv viden om problemets årsager og sammenhænge, så kan man også finde en god løsning. Det er det, vi hjælper jer med.

Vi giver jer faktuel empirisk viden om udfordringernes reelle årsager og hjælpe jer med at udforme et effektivt adfærdsdesign. Både på det pågældende område, hos de pågældende borgere og for de relevante medarbejdere. Det vil sige en empirisk valideret strategi til, hvordan I mest effektivt afværger negativ adfærd og fremmer den ønskede adfærd. På den måde bliver det ikke den negative opførsel, der sætter dagsordenen på et givet sted eller socialt miljø.

Vi hjælper jer med at skabe indsigt

Vi kan hjælpe jer, hvad enten det drejer sig om sociale udfordringer i det offentlige rum eller i institutioner og institutionsområder. Konkret kan det f.eks. være udfordringer med en specifik borger eller med en gruppe af borgere. Det kan også være udfordringer på et specifikt fysisk sted eller i forbindelse med bestemte typer sociale situationer. Et eksempel kunne være en borger på et bosted, som har svært ved at indordne sig reglerne og derfor ofte kommer i konflikt med personalet. Det kunne også være en gruppe borgere som med uønsket adfærd skaber utryghed, uro eller konflikt på et sted. Det kan også handle mere generelt om bestemte typer af tilbagevende udfordringer eller udfordringer på en bestemt type steder.

Udfordringen kan være, hvordan man flytter en gruppe udadreagerende borgere fra en offentlig plads, hvor de skaber utryghed. Det kan også være, hvordan man reducerer negativ adfærd og uhensigtsmæssige aktiviteter på et bestemt sted eller i et bestemt socialt miljø.

Professionel socialfaglig research

Grunden til at vi kan finde de årsagssammenhænge og løsningsmuligheder, som alle andre typisk overser, er vores særlige medarbejderprofiler. Det kombinerer vi med vores adgang til uformelle netværk skabt gennem mange års professionelt arbejde med socialfaglig problemløsning. Derfor kan vi få adgang til netværk og få samtaler med personer, som man normalt ikke ville kunne få i tale. Eller personer som ellers ikke i samme grad ville tale åbent og tillidsfuldt. Vi skaber fortrolighed i udsatte og ellers lukkede miljøer. Det gør os i stand til at finde den afgørende og ofte skjulte viden, som andre ikke har mulighed for at få adgang til.

Vores erfarne researchere er eksperter i at samle objektiv, empirisk valid og dybdegående information. Vi har mange års erfaring i at fokusere undersøgelsestilgangen og den opnåede data løsningsorienteret i forhold til målgruppe, kontekst og målsætningen med undersøgelsen. Vores tilgang er altid den samme – omhyggelig, respektfuld og fordomsfri. Uanset om vi arbejder med research i forhold til medarbejdere, udsatte borgere, beboere i særlige områder eller en hvilken som helst anden gruppe.

Vi afdækker målrettet, grundigt og handlingsorienteret:

 • Formel og uformel kultur af betydning for problematikken.
 • Aktørperspektiver, motivationer og normer for de berørte aktører.
 • Eventuelt uformelle aktører med betydning for problematikken og/eller potentiale til at medvirke til at løse den.
 • Hvad handler problemstillingen egentligt om?
 • I hvilke situationer opstår problemerne?
 • Hvilke forudsætninger skal til for at (gen)skabe tillid og samarbejde?
 • Hvordan løses problemet mest enkelt og effektivt.

Vores socialfaglige researchere afdækker:

 • Hvad handler problemet egentlig om?
 • Hvad er vigtigt for de involverede aktører, er noget vigtigere end andet og hvad er vigtigst?
 • Hvad skal der i praksis til for at skabe positiv forandring? – hvad er der konkret behov for?
 • Hvad kræver det af medarbejdere/myndigheder? – er der noget, de skal gøre anderledes?
 • Hvordan understøttes positiv adfærd mest effektivt?
 • Hvordan undgås det, at negativ adfærd kommer til at sætte dagsordenen og blive normsættende (f.eks. i miljøer hvor udsatte personer risikerer at blive fanget ind af en hård kernes negative adfærd)?
 • Hvordan udmøntes vores viden i et konkret adfærdsdesign? – både for et konkret område, for nogle konkrete borgere og for de relevante medarbejdere eller myndighedspersoner: Det vil sige, hvordan skaber vi i praksis en positiv adfærdsforandring i et specifikt område, i bestemte situationer eller blandt en bestemt gruppe borgere?

Læs flere af vores artikler

Center for Forebyg konflikt

Konflikten er kickstarter for lederens udvikling

Vi bryder os ikke om konflikter. Men konflikter er en del af et professionelt arbejdsfællesskabs udvikling og vi kan ikke undgå konflikter, der både har personlig og faglig karakter. Men vi bør ikke være så bange for konflikter, for de har ofte udviklingspotentiale for alle involverede.


Udfordringer i medarbejderteam

Konflikt i medarbejderteamet

Når teamets trivsel er udfordret, kan det blive svært at opretholde det gode arbejdsmiljø, der skal til for at yde et optimalt stykke arbejde. Men hvordan sikrer du som leder, at dit team trives og holder sig fri af konflikter? Og lige så vigtigt: hvordan sørger du for at spotte og løse en konflikt, som allerede er opstået i teamet?