Aktuelt

Facilitering og implementering - få implementeret forandringstiltag

Har I brug for frisk inspiration til udvikling af en visionær strategi for transformation af adfærd, arbejdspraksis eller rammerne for mødet mellem medarbejdere og borgere? Så har vi den kvalificerede erfaring, nødvendige viden og de rette metodiske kompetencer til at hjælpe jer godt i mål med at omsætte visionerne til en velgennemtænkt og effektiv strategisk handleplan. 

Udfordringer med uønsket adfærd, mistillid og/eller fastlåste konfliktproblematikker kan ofte forekomme som uomgængelige vilkår, men vores erfaring er, at positiv forandring altid er mulig. Vi kan hjælpe jer med effektive forandringsstrategier, hvad enten jeres udfordringer drejer sig om arbejdspladskonflikter, konfliktproblematikker i interaktionen mellem medarbejdere og borgere, sociale udfordringer med en gruppe af borgere eller udfordringer på et specifikt sted eller med bestemte typer sociale situationer. Vi klarlægger problemernes sammenhæng, giver jer faktuel viden om de reelle årsager og hjælper jer med at udforme et strategisk adfærdsdesign for det pågældende område, de pågældende borgere og de relevante medarbejdere.

På den baggrund kan vi udarbejde en effektiv forandringsstrategi, som passer friktionsfrit ind i jeres organisations målsætninger og overordnede politiske og økonomiske rammer, samtidig med at den er socialfagligt valideret og sikrer markante, effektfulde og verificerbare resultater.

Strategiske overvejelser

Vi hjælper jer med at skabe overblik over udfordringerne og sikre rammen for de grundlæggende strategiske spørgsmål, som må overvejes og afklares for at skabe forudsætningerne for en valideret forandringsstrategi med empirisk funderede forandringsinitiativer. For at kunne udarbejde en succesfuld handlingsplan handler det om at få styr på de grundlæggende spørgsmål:

 • Hvordan og hvem har ansvaret for at gennemføre forandringerne i praksis?
 • Hvordan sikres medarbejderopbakning bedst muligt i organisationen?
 • Hvordan sikres det, at alle medarbejdere kan gøre det ønskede i praksis?
 • Skaber det uforudsete måske nye eller måske endda større udfordringer?
 • Hvordan skaber vi den adfærd/de adfærdsforandringer, som er forudsætningen for at realisere målsætningerne?

Med udgangspunkt i vores undersøgende empiriske tilgang hjælper vi jer med at udarbejde effektive og velgennemtænkte forandringsstrategier til at styrke løsningen af jeres kerneopgave – for eksempel forandringstiltag til at forbedre trivsel og tryghed, styrke fællesskab, skabe ny og forbedret praksis eller mere optimale rammebetingelser for mødet med borgerne. Vi sikrer, at strategier, handling, konfliktløsning og forandringstiltag kan implementeres i den konkrete praksis uden unødvendige menneskelige og kulturelle omkostninger, men tværtimod så medarbejderne engageres meningsfuldt og får de relevante redskaber til at lykkes. Vi trykprøver løbende i forhold til følgeskab og konfliktfaglighed –  det vil sige: hvad er der behov for i forhold til de faktiske forhold – hvad er vigtigt hvor, hvornår og hvordan – så strategien lægges på baggrund af stærk evidens og en reel analyse af virkeligheden. På den måde sikres medarbejdernes opbakning, og at de gode og vigtige ting i den eksisterende kultur fastholdes og styrkes, samtidig med at den udvikles og suppleres med det nødvendigt nye. Alternativet er, at den uformelle kultur ”spiser den nye plan/strategi til morgenmad”, og at de ønskede mål derfor ikke nås i praksis, men blot er flotte formuleringer og intentioner på papir.

Det kan vi blandt andet hjælpe jer med:

 • Professionel rådgivning, metoder og tilgange til at udarbejde forandringsstrategier.
 • Friske øjne på jeres udfordringer og en innovativ tilgang til at skabe forandringer.
 • Procesfaglig validering af jeres strategi i forhold til organisatoriske udfordringer.
 • Viden og metoder til at medtænke strategiske udfordringer i forhold til inddragelse af både medarbejder- og borgerperspektivet på forandringerne.
 • Konfliktfaglig validering af jeres strategi i forhold til at minimere risikoen for utilfredshed og modstand fra medarbejdere og borgere.
 • Viden til at forstå de psykologiske og sociale mekanismer i forandringsprocesser og metoder til at håndtere disse hensigtsmæssigt.
 • Et velgennemtænkt adfærdsdesign, der understøtter målsætningen med jeres forandringsstrategi.

Strategiske adfærdsdesign og transformation af adfærd

Når strategier udtænkes og udformes, så kan der undertiden være en tendens til at glemme, at forandringer og målet med nye strategier grundlæggende handler om at transformere adfærd.

Af den grund bliver involveringen af medarbejderne og det organisatoriske arbejde i omstillingen og udviklingen desværre ofte undervurderet, hvilket gør det svært og ofte også konfliktfyldt og frustrerende at omsætte de strategiske målsætninger til realiserbar og velfungerende praksis.

For at undgå at de strategiske målsætninger kuldsejler i mødet med virkelighedens organisatoriske og sociale realiteter, er det derfor afgørende at have en strategi, som er valideret i forhold til den organisatoriske proces for facilitering og implementering af de nye tiltag. Strategien bør også være konfliktfagligt valideret i forhold til at implementere den adfærdsændring, de nye tiltag og de forandringer, der ønskes gennemført i forhold til mødet med borgeren eller i miljøet omkring mødet med borgeren. Kun på den måde sikres det gode samarbejde med medarbejdere og borgere, som i sidste ende er forudsætningen for at strategiens målsætninger kan realiseres.

For at skabe de adfærdsforandringer, der i praksis understøtter strategien med handling, så er det nødvendigt, at strategien bindes op på et adfærdsdesign med en gennemtænkt metodisk tilgang til at fremme den ønskede adfærdstransformation (herunder attituder, signaler, verbal- og nonverbal adfærd med mere) – vi hjælper jeg også med at udarbejde et adfærdsdesign, der kan implementeres i jeres kontekst og inden for de eksisterende sociale, politiske og kulturelle rammer.

Vi hjælper jer med en konflikt- og procesfaglig valideret forandringsstrategi

En valideret forandringsstrategi i det borgerrettede arbejde handler om at have et 360 graders perspektiv på det sociale felt, som man ønsker at forandre. Det er en strategi som forudsætter effektive og velafprøvede værktøjer til forandringsledelse kombineret med en høj grad af empirisk viden om områdets specifikke udfordringer i forhold til adfærdsændringer, herunder forståelse for såvel ledelsesperspektivet, som medarbejder- og borgerperspektivet på adfærd og forandringer. Et sådan valideret grundlag for forandringsstrategi og implementering af forandringsinitiativer kan vi hjælpe jer med at udarbejde, implementere og understøtte.

Læs flere af vores artikler

Konfliktmægling kan løse mange konflikter – men ikke alle

Faserne i et konfliktmæglingsforløb er dialog, forståelse, forhandling og aftaler, og målet er at skabe en konstruktiv situation, hvor begge parter ønsker det gode samarbejde. De skal deltage, fordi de ønsker det, og det er dem, der skal nå frem til en løsning.


Fællesskabende adfærd på fællesområder

Det klassiske arbejde med trivsel i skoler og på institutioner har ofte taget afsæt i kommunikationen i klasseværelset og elevers indbyrdes relationer. Med to nye film om forebyggelse af konflikter på skolers fællesområder, udvider Styrelsen for Undervisning og Kvalitet arbejdets fokus til også at omfatte fællesarealer.


Buschauffører må finde sig i spytklatter, kvælertag og stenkast

Jon Valdemar snakker om konstruktiv kommunikation med antiautoritære mennesker i en nyhedsudsendelse, som blev sendt på TV2 Østjylland den 30. januar 2019.