Aktuelt

Facilitering og implementering - få implementeret forandringstiltag

Har I brug for inspiration til udvikling af en visionær strategi for transformation af adfærd, arbejdspraksis eller rammerne for mødet mellem medarbejdere og borgere?

Så har vi erfaringen, den nødvendige viden og de rette metodiske kompetencer til at hjælpe jer godt i mål. Sammen hjælper vi jer med at omsætte visionerne til en velgennemtænkt og effektiv strategisk handleplan.

Udfordringer med uønsket adfærd, mistillid og/eller fastlåste konfliktproblematikker kan ofte forekomme som uomgængelige vilkår, men vores erfaring er, at positiv forandring altid er mulig. Vi kan hjælpe jer med effektive forandringsstrategier, hvad enten jeres udfordringer drejer sig om arbejdspladskonflikter, konfliktproblematikker i interaktionen mellem medarbejdere og borgere. Det kan også være sociale udfordringer med en gruppe af borgere eller udfordringer på et specifikt sted eller med bestemte typer sociale situationer. Vi klarlægger problemernes sammenhæng, der giver jer faktuel viden om de reelle årsager. Det hjælper jer til sammen med os at kunne udforme et strategisk adfærdsdesign for det pågældende område, borgere og medarbejdere.

På den baggrund kan vi udarbejde en effektiv forandringsstrategi, som passer friktionsfrit ind i jeres organisations målsætninger og overordnede politiske og økonomiske rammer. Samtidig sikrer vi, at den er socialfagligt valideret og sikrer markante, effektfulde og verificerbare resultater.

Strategiske overvejelser

Vi hjælper jer med at skabe overblik over udfordringerne. Vi sikrer rammen for de grundlæggende strategiske spørgsmål, som må overvejes og afklares for at skabe forudsætningerne for en valideret forandringsstrategi med empirisk funderede forandringsinitiativer. For at kunne udarbejde en succesfuld handlingsplan handler det om at få styr på de grundlæggende spørgsmål:

 • Hvordan og hvem har ansvaret for at gennemføre forandringerne i praksis?
 • Hvordan sikres medarbejderopbakning bedst muligt i organisationen?
 • Hvordan sikres det, at alle medarbejdere kan gøre det ønskede i praksis?
 • Skaber det uforudsete måske nye eller måske endda større udfordringer?
 • Hvordan skaber vi den adfærd/de adfærdsforandringer, som er forudsætningen for at realisere målsætningerne?

Med udgangspunkt i vores undersøgende empiriske tilgang hjælper vi jer med at udarbejde effektive og velgennemtænkte forandringsstrategier der styrker løsningen af jeres kerneopgave. Strategierne indeholder forandringstiltag til at forbedre trivsel og tryghed, styrke fællesskab, skabe ny og forbedret praksis eller mere optimale rammebetingelser for mødet med borgerne.

Vi sikrer, at strategier, handling, konfliktløsning og forandringstiltag kan implementeres i den konkrete praksis uden unødvendige menneskelige og kulturelle omkostninger. Tværtimod sikrer vi at medarbejderne engageres meningsfuldt og får de relevante redskaber til at lykkes. Vi trykprøver løbende i forhold til følgeskab og konfliktfaglighed. Det vil sige: vi analyserer hvad der er behov for, så strategien skabes på baggrund af evidens og en reel analyse af virkeligheden. På den måde sikres medarbejdernes opbakning, og at de gode og vigtige ting i den eksisterende kultur fastholdes og styrkes. Samtidig udvikles den og suppleres med det nødvendigt nye. Alternativet er, at den uformelle kultur ”spiser den nye plan/strategi til morgenmad”, og at de ønskede mål derfor ikke nås i praksis. I stedet bliver de blot flotte formuleringer og intentioner på papir.

Det kan vi blandt andet hjælpe jer med:

 • Professionel rådgivning, metoder og tilgange til at udarbejde forandringsstrategier.
 • Friske øjne på jeres udfordringer og en innovativ tilgang til at skabe forandringer.
 • Procesfaglig validering af jeres strategi i forhold til organisatoriske udfordringer.
 • Viden og metoder til at medtænke strategiske udfordringer i forhold til inddragelse af både medarbejder- og borgerperspektivet på forandringerne.
 • Konfliktfaglig validering af jeres strategi i forhold til at minimere risikoen for utilfredshed og modstand fra medarbejdere og borgere.
 • Viden til at forstå de psykologiske og sociale mekanismer i forandringsprocesser og metoder til at håndtere disse hensigtsmæssigt.
 • Et velgennemtænkt adfærdsdesign, der understøtter målsætningen med jeres forandringsstrategi.

Strategiske adfærdsdesign og transformation af adfærd

Når strategier udtænkes og udformes, så kan det glemmes, at forandringer og målet med nye strategier grundlæggende handler om at transformere adfærd.

Af den grund bliver involveringen af medarbejderne og det organisatoriske arbejde i omstillingen og udviklingen desværre ofte undervurderet. Det gør det svært og ofte også konfliktfyldt og frustrerende at omsætte de strategiske målsætninger til realiserbar og velfungerende praksis.

For at undgå at de strategiske målsætninger kuldsejler i mødet med virkelighedens organisatoriske og sociale realiteter, er det derfor afgørende at have en strategi. Strategien skal være valideret i forhold til den organisatoriske proces for facilitering og implementering af de nye tiltag. Strategien bør også være konfliktfagligt valideret i forhold til at implementere den adfærdsændring, nye tiltag og forandringer, der ønskes gennemført. Kun på den måde sikres det gode samarbejde med medarbejdere og borgere, som i sidste ende er forudsætningen for at strategiens målsætninger kan realiseres.

For at skabe de adfærdsforandringer, der i praksis understøtter strategien er det nødvendigt, at strategien bindes op på et adfærdsdesign. Adfærdsdesignet bør have en gennemtænkt metodisk tilgang til at fremme den ønskede adfærdstransformation. Herunder attituder, signaler, verbal- og nonverbal adfærd med mere. Vi hjælper jer med at udarbejde et adfærdsdesign, der kan implementeres i jeres kontekst og inden for de eksisterende sociale, politiske og kulturelle rammer.

Vi hjælper jer med en konflikt- og procesfaglig valideret forandringsstrategi

En valideret forandringsstrategi i det borgerrettede arbejde handler om at have et 360 graders perspektiv på det sociale felt, som man ønsker at forandre. Det er en strategi som forudsætter effektive og velafprøvede værktøjer til forandringsledelse kombineret med en høj grad af empirisk viden om områdets specifikke udfordringer. Udfordringerne opstår adfærdsændringer, herunder forståelse for såvel ledelsesperspektivet, som medarbejder- og borgerperspektivet på adfærd og forandringer. Med et valideret grundlag for forandringsstrategi og implementering af forandringsinitiativer kan vi hjælpe jer med at udarbejde, implementere og understøtte.

Læs flere af vores artikler

Center for Forebyg konflikt

Konflikten er kickstarter for lederens udvikling

Vi bryder os ikke om konflikter. Men konflikter er en del af et professionelt arbejdsfællesskabs udvikling og vi kan ikke undgå konflikter, der både har personlig og faglig karakter. Men vi bør ikke være så bange for konflikter, for de har ofte udviklingspotentiale for alle involverede.


Udfordringer i medarbejderteam

Konflikt i medarbejderteamet

Når teamets trivsel er udfordret, kan det blive svært at opretholde det gode arbejdsmiljø, der skal til for at yde et optimalt stykke arbejde. Men hvordan sikrer du som leder, at dit team trives og holder sig fri af konflikter? Og lige så vigtigt: hvordan sørger du for at spotte og løse en konflikt, som allerede er opstået i teamet?