Sikkert arbejdsmiljø

Har I arbejdsmiljøudfordringer, ønsker I at sikre, at jeres sikkerhedsprocedurer er opdaterede og optimale i forhold til jeres faktiske udfordringer og konkrete fysiske ramme, eller har I brug for sikkerhedsfaglig sparring til håndtering af specifikke sikkerhedsproblematikker? Så har vi den rette sikkerhedsfaglige viden til at hjælpe jer med at skabe tryghed.

Et sikkert arbejdsmiljø handler grundlæggende om, at organisationen har sikret, at den måde der arbejdes på, og de metoder og redskaber man anvender i praksis, er konfliktfagligt holdbare og sikkerhedsfagligt validerede. Det vil sige, at sikkerhedsprocedurerne er blevet sikkerhedsfagligt afprøvet, gennemgået og evalueret af en sikkerhedsfaglig kompetence – og mindst lige så vigtigt: at medarbejderne er godt sikkerhedsfagligt klædt på til at følge sikkerhedsprocedurerne, og så rent faktisk gør det. Gode sikkerhedsfaglige procedurer er altså ikke nok i sig selv, men bør altid kombineres med relevant og professionel konflikt- og sikkerhedsfaglig træning af medarbejderne.

Vi kan hjælpe jer med alle elementer i at skabe et sikkert arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. Det betyder, at vi både kan hjælpe jer med at udforme en professionelt gennemarbejdet sikkerhedsprocedure eller gennemgå og optimere jeres nuværende sikkerhedsprocedure, men vi kan også hjælpe jer med sikkerhedsfaglig træning til at håndtere risiko-situationer, samt sparring, sikkerhedsfaglig planlægning og eventuel ekstra sikkerhedsskabende tilstedeværelse i forbindelse med specifikke forberedte risikosituationer (eksempelvis risikosamtaler).

Det vil sige, at vi bl.a. kan hjælpe jer med:

 • Udformning/optimering af en OODA-valideret sikkerhedsprocedure (se nedenstående)
 • At teste at jeres sikkerhedstiltag og procedurer faktisk fungerer optimalt i praksis (eksempelvis at sikkerhedsdøre kan åbnes hurtigt og nemt, så flugtvejene faktisk kan benyttes effektivt af de pågældende medarbejdere i praksis)
 • Grundig instruktion og træning i sikkerhedsprocedurerne med jeres medarbejdere
 • Opfølgning og opdatering af jeres sikkerhedsprocedurer, så vi sikrer at nye forhold, nye rammer, nye problematikker og/eller nye borgere faktisk er omfattet præcist og optimalt af de kritiske sikkerhedsprocedurer (Efter aftale og behov en eller flere gange årligt)
 • Træning af konflikt- og sikkerhedsfaglige tilgange og metoder målrettet jeres arbejdsplads
 • Sparring og rådgivning i forbindelse med såvel generelle som specifikke arbejdsmiljøudfordringer, sikkerhedsproblematikker og risikosituationer
 • Træning og teknikker i mental parathed til at håndtere risikosituationer (se nedenstående)
 • Observation af jeres håndtering af sikkerhedsprocedurer i forbindelse med planlagte risikosituationer (det er i praksis og under pres at den bedste læring finder sted): Vi kan f.eks. være tilstede ved en risikosamtale som ekstra sikkerhed og som led i sikkerhedsfaglig sparring og/eller et sikkerhedsfagligt træningsforløb, hvor vi vil anvende observationerne fra risikosamtalen til at give jer konkret sikkerhedsfaglig sparring, vejledning og rådgivning

De sikkerhedsfaglige forudsætninger for et trygt arbejdsmiljø

Skal man have et trygt og sikkert arbejdsmiljø, så kræver det som udgangspunkt, at tre grundlæggende forhold er på plads.

Det er tre forhold, vi kan hjælpe jer med at sikre:

 1. At man som medarbejder er klædt grundigt på med de nødvendige sikkerheds- og konfliktfaglige kompetencer
 2. At sikkerhedsprocedurerne er gennemtænkte og gennemprøvede, tilstrækkelige og enkle at udføre i en faktisk risikosituation i den pågældende kontekst
 3. At man som medarbejder er mentalt parat til at håndtere de mulige risikosituationer – det vil sige, at man er psykisk forberedt på, at risikosituationerne kan opstå, at man har tillid til sin egen dømmekraft i risikosituationer, og at man når risikosituationer faktisk opstår, så virkelig er i stand til at udføre sikkerhedsprocedurerne hurtigt, konsekvent og uden tøven

OODA-valideret sikkerhedsprocedure

Første skridt til at etablere et trygt og sikkert arbejdsmiljø er en OODA-valideret sikkerhedsprocedure. En OODA-valideret sikkerhedsprocedure kan omfatte de generelle risikoscenarier, der kan opstå på den pågældende arbejdsplads, men en OODA-valideret sikkerhedsprocedure kan også udarbejdes til på en sikkerhedsfaglig forsvarlig måde at imødegå og håndtere helt specifikke risikosituationer. Det handler om, at effektive sikkerhedstiltag er på plads, grundigt efterprøvede og medarbejderne godt klædt på til faktisk at anvende sikkerhedsprocedurerne, når de pludselig befinder sig i en risikosituation.

OODA står for: Observe, Orientate, Decide, Act. Det vil sige:

 1. Observe: At man som medarbejder har lært at identificere de advarselstegn, som typisk går forud for en risikosituation
 2. Orientate: At man har den sikkerhedsfaglige viden, træning og mentale parathed til hurtigt at indstille sig på at skulle håndtere den pågældende risikosituation
 3. Decide: At man på baggrund af sikkerhedsfaglig viden og træning hurtigt kan træffe en rationel beslutning om tilgangen til at håndtere situationen
 4. Act: At man handler hurtigt, tilstrækkeligt, rationelt og konsekvent, så risikoen afværges eller bliver så minimal som muligt under de givne forhold og forudsætninger

Mental parathed

Statistikken tyder på, at det ikke er muligt helt at undgå konfrontationer, når man arbejder med mennesker præget af psykisk ustabilitet. Medarbejderne skal derfor klædes på til at være mentalt parate til at kunne agere hensigtsmæssigt, når konfrontationer finder sted eller er under opsejling. Mental parathed handler om at være psykisk og sikkerhedsfagligt forberedt på at skulle håndtere risikosituation. At være bevidst om og kunne regulere sin mentale parathed er en krævende opgave, men er af afgørende betydning for at kunne håndtere en kritisk og potentielt fysisk farlig situation, så risikoen for at komme alvorligt fysisk og/eller psykisk til skade minimeres mest muligt.

Vi kan hjælpe jer med, hvordan I både som medarbejdere og arbejdsplads kan forberede jer bedst muligt på konflikter og fysisk konfrontation, samt hvordan i efterfølgende håndterer og bearbejder ubehagelige episoder med fokus både på faglig læring og psykisk bearbejdelse, så episoden ikke får en vedvarende negativ indflydelse på de berørte medarbejdere og teamet/arbejdspladsen.

Sammen med jer afdækker vi jeres konkrete behov, og så hjælper vi jer med at udvikle og styrke tilgange og metoder til mentalparathed som en stærk ressource til at imødegå og håndtere risikoudfordringerne på jeres arbejdsplads. Det kan vi gøre både som kursus, i forbindelse med sparring om jeres konkrete sikkerhedsfaglige udfordringer eller som en del af et træningsforløb målrettet de specifikke arbejdsmiljømæssige udfordringer på jeres arbejdsplads.

 

Sikkerhedsfaglig tilstedeværelse og observation ved risikosamtaler

I forbindelse med risikosamtaler kan vi hjælpe jer før, under og efter en risikosamtale alt efter jeres behov. Det kan være, at I som forberedelse til en risikosamtale har behov for sikkerhedsfaglig rådgivning og sparring om sikkerhed og konfliktforebyggelse, men det kan også være, at I ønsker vores tilstedeværelse som en ekstra tryghedsskabende forholdsregel, og/eller at I ønsker hjælp til at evaluere og styrke jeres sikkerhedsfaglige indsats i risikosituationer. Så kan vi være tilstede ved en risikosamtale, både som en ekstra sikkerhed, men også så vi efterfølgende kan give jer konkret sparring på jeres håndtering af risikosituationen og rådgive jer om muligheder for med enkle tiltag at optimere jeres håndtering af risikosamtaler og andre tilsvarende risikosituationer.

 

Vores faglighed og erfaring

Center for Konfliktforebyggelse har 15 års erfaring i at hjælpe frontlinjeorganisationer med kompetent rådgivning og professionel hjælp til at løse sikkerhedsfaglige problemstillinger, og rådgive kompetent om konfliktfaglige problematikker og adfærdsrelaterede sociale udfordringer.

Vores styrke er et stærkt multifagligt konsulentteam, som kombinerer sikkerhedsfaglig ekspertise med brede socialfaglige kompetencer. Vi er vant til at kombinere relevant viden og effektive metodetilgange fra en række forskellige discipliner og fagområder med en fleksibel og pragmatisk løsningstilgang, der matcher frontlinjeorganisationens specifikke vilkår, rammer og udfordringer.

Vores viden, tværfaglighed og erfaringsmæssige ballast gør os exceptionelt gode til at samtænke, inddrage forskellige relevante perspektiver og på et velfunderet grundlag finde nye og hidtil uprøvede muligheder for innovative løsninger og originale forandringsinitiativer. Vi ønsker ikke at forandre for forandringens skyld, men er drevet af ønsket om at understøtte bevarelsen af det allerede velfungerende i kombination med udviklingen af det, der skal til for at teamet, afdelingen eller organisationen bliver et bedre og mere trygt sted at være til.