Strategi og udvikling

Har I brug for frisk inspiration til udvikling af en visionær strategi for transformation af adfærd, arbejdspraksis eller rammerne for mødet mellem medarbejdere og borgere? Så har vi den kvalificerede erfaring, nødvendige viden og de rette metodiske kompetencer til at hjælpe jer godt i mål med at omsætte visionerne til en velgennemtænkt og effektiv strategisk handleplan.

Vi kan hjælpe jer med at udarbejde effektive og velgennemtænkte forandringsstrategier til at styrke løsningen af jeres kerneopgave, for eksempel forandringstiltag til at forbedre trivsel og tryghed, styrke fællesskab, skabe ny og forbedret praksis eller mere optimale rammebetingelser for mødet med borgerne. Vi sikrer, at strategier, handling, konfliktløsning og forandringstiltag kan implementeres i den konkrete praksis uden unødvendige menneskelige og kulturelle omkostninger, men tværtimod så medarbejderne engageres meningsfuldt og får de relevante redskaber til at lykkes. På den måde fastholdes og styrkes de gode og vigtige ting i den eksisterende kultur, samtidig med at den udvikles og suppleres med det nødvendigt nye. Alternativet er, at den uformelle kultur ”spiser den nye plan/strategi til morgenmad”, og de ønskede mål ikke nås i praksis, men blot er flotte formuleringer og intentioner på papir.

Det kan vi blandt andet hjælpe jer med:

  • Professionel rådgivning, metoder og tilgange til at udarbejde forandringsstrategier
  • Friske øjne på jeres udfordringer og en innovativ tilgang til at skabe forandringer
  • Procesfaglig validering af jeres strategi i forhold til organisatoriske udfordringer
  • Viden og metoder til at medtænke strategiske udfordringer i forhold til inddragelse af både medarbejder- og borgerperspektivet på forandringerne
  • Konfliktfaglig validering af jeres strategi i forhold til minimere risikoen for utilfredshed og modstand fra medarbejdere og borgere
  • Viden til at forstå de psykologiske og sociale mekanismer i forandringsprocesser og metoder til at håndtere disse hensigtsmæssigt

Strategiske overvejelser

Vi hjælper jer med at skabe overblik over udfordringerne og sikrer rammen for de grundlæggende strategiske spørgsmål, som må overvejes og afklares for at skabe forudsætningerne for en valideret forandringsstrategi og empirisk funderede forandringsinitiativer. For at kunne udarbejde en succesfuld handlingsplan handler det nemlig om at få styr på de grundlæggende spørgsmål:

  • Hvordan og hvem har ansvaret for at gennemføre forandringerne i praksis?
  • Hvordan sikres medarbejderopbakning bedst muligt i organisationen?
  • Hvordan sikres det, at alle medarbejdere kan gøre det ønskede i praksis?
  • Skaber det uforudsete måske større eller nye udfordringer?

Transformation af adfærd

Når strategier udtænkes og udformes, så kan der undertiden være en tendens til at glemme, at forandringer og målet med nye strategier grundlæggende handler om at transformere adfærd.

Af den grund bliver involveringen af medarbejderne og det organisatoriske arbejde i omstillingen og udviklingen desværre ofte undervurderet, hvilket gør det svært og ofte også konfliktfyldt og frustrerende at omsætte de strategiske målsætninger til realiserbar og velfungerende praksis.

For at undgå at de strategiske målsætninger kuldsejler i mødet med virkelighedens organisatoriske og sociale realiteter, er det derfor afgørende at have en strategi, som er valideret i forhold til den organisatoriske proces for facilitering og implementering af de nye tiltag. Strategien bør også være konfliktfagligt valideret i forhold til at implementere den adfærdsændring, de nye tiltag og de forandringer, der ønskes gennemført i forhold til mødet med borgeren eller i miljøet omkring mødet med borgeren. Kun på den måde sikres det gode samarbejde med medarbejdere og borgere, som i sidste ende er forudsætningen for, at strategiens målsætninger kan realiseres.

Vi hjælper jer med en valideret forandringsstrategi 

En valideret forandringsstrategi i det borgerrettede arbejde handler om at have et 360 graders perspektiv på det sociale felt, som man ønsker at forandre. Det er en strategi som forudsætter effektive og velafprøvede værktøjer til forandringsledelse kombineret med en høj grad af empirisk viden om områdets specifikke udfordringer i forhold til adfærdsændringer, herunder forståelse for såvel ledelsesperspektivet, som medarbejder- og borgerperspektivet på adfærd og forandringer.

Et sådan valideret grundlag for forandringsstrategi og implementering af forandringsinitiativer kan vi hjælpe jer med at udarbejde, implementere og understøtte. Det kan vi, fordi vi i Center for Konfliktforebyggelse har 15 års erfaring i at hjælpe frontlinjeorganisationer med kompetent rådgivning og professionel hjælp til udvikling af forandringstiltag. Vi forstår vilkårene og manøvrerummet i politisk styrede organisationer, og vi er vant til at arbejde i krydsfeltet mellem ledelsesstrategi, facilitering på medarbejderniveau og med inddragelse af borgerperspektivet. Vores styrke er et stærkt multifagligt konsulentteam, som kombinerer alsidige og bredt funderede akademiske fagligheder med en høj grad af praktisk erfaring fra arbejdet i frontlinjeorganisationer på både ledelses- og medarbejderniveau. Vi arbejder både med ledelses-, medarbejder og borger-perspektiver, og vi er vant til at kombinere relevant viden og metodetilgange tilgange fra en række forskellige socialfaglige discipliner med en fleksibel og pragmatisk løsningstilgang, der matcher frontlinjeorganisationens specifikke vilkår og udfordringer.

Vi kan derfor hjælpe jer med at udarbejde, effektive forandringsstrategier, som passer friktionsfrit ind i de overordnede politiske og organisatoriske rammer samtidig med, at de er socialfagligt validerede og sikrer markante, effektfulde og objektivt verificerbare resultater.