Konfliktfaglig teamsupervision

Har I brug for konfliktfaglig sparring og rådgivning i forhold til risikosituationer, og om hvordan I som team bedst muligt kan håndtere konkrete pædagogiske konfliktudfordringer? Så har vi den nødvendige konflikt- og sikkerhedsfaglige viden til at hjælpe jer med professionelle risikovurderinger, råd og anbefalinger til, hvordan I som team kan opnå de mest effektive og tryghedsskabende løsninger af jeres konkrete udfordringer i forhold til sikkerhed, risikohåndtering- og konfliktforebyggelse.

I frontlinjeorganisationer med stort konfliktpotentiale og undertiden svære pædagogiske betingelser og udfordringer er det vigtigt for arbejdet med at styrke konfliktløsningen og fremme tryghed og tillid, at man som fagligt team hele tiden dygtiggør sig i kunsten at benytte og medtage de forskellige erfaringer og faglige perspektiver, der er i gruppen. Et godt og velkoordineret samarbejde er ofte nøglen til at lykkes med komplicerede/udfordrende borgercases, der ellers kan gå i hårdknude og belaste det kollegiale samarbejde og/eller samarbejdet med borgeren.
Vi kan hjælpe jer med samarbejdsfaglige metoder, der styrker jeres konfliktfaglige samarbejde som fagligt team og sikrer, at de aftaler og beslutninger, der træffes, er koordinerede, tydeligt baserede på faglighed og forholder sig direkte til kerneopgaven, nemlig at hjælpe borgeren.

Vi styrker jeres teams konfliktfaglige kompetencer og koordinering

Når det gælder det professionelle samarbejde om konfliktløsning, er det vores erfaring, at teammødet og møder generelt er en værdifuld mulighed for at kultivere og forfine gruppens koordinationsevne, fælles kompetencer, pædagogiske ressourcer og implementeringspotentiale. For at styrke teammødet som rammen om den faglige vidensdeling om konflikthåndtering og teamets koordinering af en fælles tilgang til at håndtere sikkerhedsudfordringer i det pædagogiske arbejde, er det nødvendigt med mellemrum at supplere et traditionelt supervisionsformat med et konfliktfagligt teamsupervisionsformat, der supplerer med hands-on sparring og rådgivning i krydsfeltet mellem den pædagogiske praksis, konstruktivt samarbejde og vidensdeling.

Vi hjælper jer med gode råd og letanvendelige metoder til at styrke vidensdelingen på jeres møder og til at opbygge gode rammer for kontinuerlig faglige sparring om konfliktforebyggelse og risiko- minimering i hverdagen. Via vores konfliktfaglige sparring og coaching får jeres team ud over konkrete, praktiske og alment anvendelige redskaber til risikohåndtering og konfliktforebyggelse relevant viden i forhold til de specifikke cases, teamet ønsker sparring på. Det gør, at teamets medlemmer får viden og redskaber til netop de problemstillinger og på netop det tidspunkt, hvor det er allermest relevant og tiltrængt, og hvor de nye indsigter og metoder umiddelbart kan omsættes til forbedring af jeres daglige praksis. På den måde undgås det, at der går for lang tid fra at medarbejdere har modtaget viden og træning, til at den nye viden skal omsættes til konkret handling. Samtidigt sikres det, at teamets medlemmer får afstemt, aftalt og koordineret præcist og på et sikkert konfliktfagligt grundlag; både i forhold til teamsamarbejdet og samarbejdet med eventuelt andre medarbejdere, samt i forhold til den direkte praktiske implementering i løsningen af kerneopgaven med borgen.

Det kan vi blandt andet hjælpe jer med:

  • Sikkerhedsfaglig teamcoaching og metoder til sikkerheds- og konfliktfaglig
  • Teammødet som platform for at styrke sikkerhedsfagligheden på jeres
  • Metoder til at styrke samarbejdet om konfliktforebyggelse
  • Tilgange og metoder til konfliktfaglighed som en integreret del af den pædagogiske
  • Konfliktfaglige pædagogiske tilgange til at arbejde med borgere der udgør en særlig risikoudfordring
  • Sparring på jeres konkrete konflikter, risikoudfordringer og sikkerhedsfaglige problematikker
  • Hjælp til hvordan I som team bedst muligt håndterer konflikt- og risikoscenarier, herunder samarbejde, pædagogisk tilgang, motivation
  • Hjælp til jeres forberedelse på at håndtere konkrete risikosituationer, herunder forberedelse på risikosamtaler (Vi kan også være tilstede ved risikosamtaler eller lignende situationer som ekstra sikkerhed)

Teamcoaching og konfliktfaglig sparring med fokus på jeres konkrete udfordringer

Vores konfliktfaglige sparring er et fleksibelt og løsningsorienteret format, der kombinerer klassisk teamcoaching med målrettet konfliktfaglig sparring på konkrete cases og rådgivning omkring håndtering af specifikke konflikt- og sikkerhedsfaglig problemstillinger inden for den givne ramme. Vi coacher jer konflikt- og sikkerhedsfagligt som team, samtidig med at vi giver jer sparring på jeres konkrete udfordringer og konfliktfaglige vurderinger, råd og anbefalinger i forhold til at fremme konstruktiv konfliktløsning, øge trygheden og minimere konfrontationer og potentielt personfarlige risikosituationer.

Vi hjælper jer med konkrete tilgange til, hvordan I med de vilkår og rammebetingelser, I har på jeres arbejdsplads, kan få det konfliktfaglige samarbejde, den pædagogiske indsats og opgaven med at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø til at gå op i en højere enhed. Det handler om at opbygge nogle effektive metoder til at koordinere og styrke kulturen i teamets faglige samtale og samarbejde, som spiller sammen med målsætningerne i den pædagogiske indsats i forhold til at lykkes med eksempelvis særligt udfordrende borgere, kravsituationer og pædagogisk udvikling – hvordan gør vi det i praksis attraktivt/motiverende/muligt for borgeren at lave den forandring, vi ønsker.

Vi har altså både opmærksomhed på, hvordan I som gruppe samtaler og samarbejder om at håndtere udfordringer med sikkerhed, risiko- og konflikthåndtering, samtidig med at vi hjælper jer med at afdække og håndtere jeres konkrete konflikt- og sikkerhedsfaglige problemstillinger i forhold til jeres konkrete arbejdsopgaver og pædagogiske målsætninger.

Vores faglighed og erfaring

I Center for Konfliktforebyggelse har 15 års erfaring i at hjælpe frontlinjeorganisationer med kompetent rådgivning og professionel hjælp til at løse adfærdsrelaterede sociale udfordringer og konfliktfaglige problematikker. Vi er vant til at arbejde i krydsfeltet mellem ledelsesstrategi, facilitering på medarbejderniveau og med inddragelse af borgerperspektivet. Vores styrke er et stærkt multifagligt konsulentteam, som kombinerer alsidige og breds funderede akademiske fagligheder med en høj grad af praktisk erfaring fra arbejdet i frontlinjeorganisationer på både ledelses- og medarbejderniveau. Vi arbejder både med ledelses-, medarbejder og borgerperspektiver, og vi er vant til at kombinere relevant viden og metodetilgange fra en række forskellige socialfaglige discipliner med en fleksibel og pragmatisk løsningstilgang, der matcher frontlinjeorganisations specifikke vilkår og udfordringer.