Kursus i modtagerrettet kommunikation til hierarkisk orienterede borgere

Nogle borgere er meget optaget af "respekt" og at værne om deres selvopfattelse af egen status og hierarkiske placering. Det kan give udfordringer i det borgernære arbejde og føre til magtkamp, hvis ikke du som frontlinjemedarbejder forstår at kommunikere med hierarkisk orienterede borgere. Lær effektive kommunikationsteknikker til at fremme samarbejdet med hierarkisk orienterede borgere på et specialdesignet kursus målrettet frontlinjemedarbejdere, der f.eks. arbejder med flygtninge eller ikke-vestlige indvandrere.

Sådan kommunikerer du, så du undgår konflikt med hierarkisk orienterede borgere

Arbejder du med flygtninge eller borgere med en ikke-vestlig kulturbaggrund, skal du være opmærksom på, at borgeren i mange tilfælde baserer sine sociale normer på hierarki. Det kræver viden om kommunikation, samarbejde og konfliktforebyggelse målrettet arbejdet med hierarkisk orienterede borgere og en bevidsthed om metoder og strategier til modtagerorienteret kommunikation til målgruppen.

Det får du på kurset i modtagerrettet kommunikation og konfliktforebyggelse til hierarkisk orienterede borgere

Du får viden om:

  • Kulturel forståelse som kommunikationskompetence og konfliktforebyggelse
  • Hierarkisk orienterede borgeres kommunikationspsykologi
  • Betydning af attitude, ordvalg og henvendelsesform for kommunikationssucces
  • Empati og indlevelse som kommunikationstilgang
  • Kommunikation til hierarkisk orienterede borgere i et modtagerorienteret perspektiv
  • Nonverbal kontekstbestemt kommunikation
  • Verbal og nonverbal adfærdsstrategi

Målgruppe

Frontlinjepersonale og andre medarbejdere i offentlige institutioner med borgernært arbejde.

Format

På kurset kombinerer vi vores omfattende erfaringer fra arbejdet med medarbejdere og borgere i frontlinjeorganisationer med indsigter hentet fra kultur- og socialteorien og metoder fra anvendt kommunikationspsykologi. Vi veksler mellem teori og praksis og inddrager deltagernes egne faglige perspektiver.

Uddybet beskrivelse af kurset om kommunikation til hierarkisk orienterede borgere

Danmark er i dag på mange måder et meget heterogent og multikulturelt samfund. Den kulturelle diversitet blandt borgerne betyder, at den samme kommunikationstilgang til alle borgere ikke er ideel. Derfor er vi nødt til at lære at tilpasse kommunikationen til modtageren. Selvom alle mennesker ønsker at blive talt til med respekt, er der blandt borgerne forskellige forventninger og normer for, hvordan respekt udtrykkes i henvendelsesform, ordvalg og attitude.

Borgerens oplevelse af hvad der er god og respektfuld kommunikation afhænger også af kulturelt betingede sociale normer. Mens den “typiske” danske borger ofte vil have antiautoritære normer med fokus på lighed og gensidighed frem for hierarki, så vil eksempelvis borgere med mellemøstlig kulturbaggrund ofte have hierarkisk orienterede sociale normer med forventninger om respekt for social værdighed og borgerens selvanseelse og opfattelse af egen status i det sociale hierarki.

I kommunikationen med den autoritære borger gælder det derfor grundlæggende om at signalere anerkendelse borgerens sociale værdighed samtidig med, at man på en respektfuld måde sørger for at markere sin egen autoritet som fagperson.

Metoder og tilgange som understøtter konstruktiv dialog og samarbejde

På kurset vil vi med udgangspunkt i en række socialpsykologiske og kulturteoretiske indsigter arbejde med kommunikative strategier og metoder, der understøtter konstruktiv dialog og samarbejde i mødet med den hierarkisk orienterede borger. Det handler grundlæggende om at udvikle principper for god kommunikation, som danner grundlag for en positiv dialog, der imødekommer den hierarkisk orienterede borgers behov for at værne om egen selvanseelse og status i det sociale hierarki.

Vi vil derfor arbejde med, hvordan du med indlevelsesevne og kulturel forståelse for modtagerens perspektiv kan kommunikere på en måde, som fremmer gensidig sympati og samarbejde i mødet med den hierarkisk orienterede borger – det er en tilgang til empatisk autoritetsudøvelse, som fremmer godt og tillidsfuldt samarbejde frem for magtkamp. Det handler altså kort sagt om at finde konkrete og virksomme strategier og metoder i krydsfeltet mellem mindset, verbal og nonverbal kommunikation og adfærd, der er lette at sætte sig ind i og anvende i en travl hverdag, men som har en stor effekt.

 

Vi målretter form og formidling til jeres behov

Når vi lærer fra os, har vi altid fokus på at form, indhold og case-eksempler er praksisnære og relevante. Vi sikrer os også at undervisningens form er tilpasset deltagernes kompetenceniveau og læringskultur. Herunder at måden, hvorpå vi arbejder med jeres cases, så alle er med og føler sig trygge i undervisningen. Samtidig har vi fokus på, at undervisningen bliver tilpas udfordrende, så den bidrager med nye, konstruktive perspektiver på det der er vigtigt for jer.

Vi inddrager deltagernes egne perspektiver, oplevelser og erfaringer. Hermed sikrer vi, at den enkelte får mulighed for konkret feedback og sparring med afsæt i de nødvendige redskaber og metoder.

Kursus som det passer dig!

    Vil du vide mere om vores kurser? Udfyld formularen, så tager vi fat i dig!