Konfliktudfordringer på offentlige steder

På offentlige områder og fællesområder kan der opstå udfordringer med grupperinger, som kan skabe utryghed, have truende adfærd overfor forbipasserende og/eller påvirke området negativt med støj, hærværk eller lignende. Det kan have store konsekvenser for områdets og dets omgivende miljø, hvor eventuelle forretninger og boliger bliver uattraktive, og det kan have konsekvenser for beboere og/eller borgeres trivsel og tryghed.

Vi hjælper med målrettede og effektive løsninger

Grupperingerne består oftest af mennesker, der har udfordringer – f.eks. stof- eller alkoholmisbrugere og marginaliserede unge –, og for dem kan de offentlige, åbne områder være tiltalende steder at mødes og opholde sig. Her kan de ikke risikere at blive smidt væk, der er oftest rart at være, og det er områder med liv, hvor de kan blive set og hørt. Netop derfor kan denne type udfordringer også være svære at løse, men det kan vi, hos Center for Konfliktforebyggelse, hjælpe med.

Først årsagerne – dernæst løsningerne

Vi har stor erfaring med den type udfordringer og med mennesker, der af den ene eller den anden grund står udenfor samfundet. Derfor har vi også en stor viden om menneskelig adfærd, behov og motivationer, som vi trækker på i vores arbejde med at finde konstruktive løsninger.

I arbejdet med denne type udfordringer bliver der ofte forsøgt mange forskellige tiltag for at komme det til livs. Desværre ender mange af tiltagene med kun at have en lille eller kortvarig effekt – hvis nogen overhovedet. Årsagen hertil er ofte, at udfordringen ikke bliver undersøgt til bunds af friske øjne, som er i stand til at gennemskue og overskue udfordringen og de bagvedliggende motivationer.

Netop her kan vi hjælpe med at finde ind til roden og give jer konkrete, løsningsorienterede og virkningsfulde forslag til, hvordan I kommer på rette vej – ud af udfordringen.

Samtidig har vi, i vores arbejde, fokus på at give jer generelle redskaber, som I kan bruge på lignende problematikker i fremtiden. Vi klæder det ansvarshavende personale på med viden, metoder og redskaber, så de både bliver i stand til at eksekvere på vores løsningsstrategi nu og her, og så de bliver i stand til at forebygge og håndtere lignende konflikter fremover. Vores hjælp har altså karakter af uddannelse inden for et udfordrende område, så I på den lange bane bliver i stand til at lykkes selv.

Lad os skræddersy et forløb om konfliktforebyggelse til jer!

Tag fat i os nu på

7023 1921 eller jon@forebygkonflikt.dk

Konsulent Jon Valdemar

Sådan arbejder vi med særlige udfordringer på offentlige områder

Typisk kan der findes to forskellige former for grupperinger, som kan have hver deres utryghedsskabende adfærd på offentlige områder. De to grupperinger er:

  • Grupper med ikke-truende adfærd: Grupper, som ikke har en decideret truende adfærd, er typisk fulde eller påvirkede mennesker, hvis adfærd er rettet indad mod gruppen, men som alligevel kan skabe en generel utryghed på området. Det kan skyldes, at de kan have en støjende adfærd, hvor der råbes og skriges, eller at de kan komme op at slås med hinanden. Det er en indirekte konfliktadfærd, der medfører, at området opleves utiltalende og utrygt.
  • Grupper med truende adfærd: Grupper, som kan have direkte truende adfærd, er typisk marginaliserede og grænsesøgende unge. Deres adfærd kan være udadvendt i form af f.eks. upassende eller seksualiserende kommentarer til forbipasserende, at de følger efter eller decideret tager på forbipasserende, eller at de viser en truende dominans-respons i form af at råbe, intimidere eller udøve vold på forbipasserende. Denne gruppering kan dermed udgøre et reelt tryghedsproblem i området.

Uanset hvilken type gruppering og udfordring, der er tale om, har vi fokus på at komme til bunds i udfordringen og forstå de underlæggende dynamikker. Derfor foretager vi interviews, både af dem der skaber problemerne, og dem der oplever dem, ligesom vi foretager observationer af området og af udfordringerne. Vi undersøger, hvad der helt konkret sker på stedet, hvad dynamikkerne er, hvem der gør hvad, hvornår, og hvad der typisk trigger udfordringerne. Ikke mindst er vi opmærksomme på, om det er enkeltpersoner i gruppen, der udgør det reelle problem, eller om der er tale om hele gruppen.

Når vi har en klar afdækning af udfordringen, kan vi hjælpe med at tænke i konkrete, målrettede og brugbare løsninger, tiltag og strategier. På den måde kan vi sikre, at de ressourcer, der bliver brugt, bliver brugt korrekt på en effektiv løsningsstrategi, der bidrager til at løse det reelle problem.