Påbud fra Arbejdstilsynet?

Det er ofte tids- og ressourcekrævende for en organisation at skulle forholde sig til og effektuere på et påbud eller en indskærpelse fra en tilsynsmyndighed. Men det kan samtidigt være en god anledning til at se på sin organisation eller praksis med friske øjne således at det arbejde der under alle omstændigheder skal laves får den bedste kvalitet og relevans for organisationen, medarbejderne og ledelsen.

Vi kan bl.a. hjælpe jer med udvikling, præcisering, sparring, rådgivning, undervisning og implementering indenfor:

  • Sikkerhedsprocedurer samt procedurer i forhold tilkonfliktforebyggelse og konflikthåndtering
  • Regler/rammer/instrukser der er tydelige, handlingsbaserede og i jeres praksis giver større sikkerhed
  • Risikovurdering og risikovurderingsredskaber
  • Problem- og konfliktløsning mellem kolleger eller kolleger og ledelse
  • Målrettede konfliktfaglige formater indenfor konflikthåndtering og konfliktforebyggelse der er designet til de helt konkrete situationer eller problemfelter der giver udfordringer

Det er væsentligt at sikkerhedsprocedurer, instrukser, risikovurderingsredskaber er handlebaseret og sikkerhedsmæssigt valideret ( så der ikke er skjulte “huller” i f.eks. Procedure eller så der ikke er forholdsregler/handleanvisninger der i praksis kan virke mod hensigten i en tilspidset situation i forhold til den konkrete målgruppe.


Vores praksiserfaring fra konfliktfeltet gør at vi kan se de skjulte huller eller uklarheder der i praksis kan være forskellen på om en borger eller en medarbejder kommer unødigt til skade


Nogle gange er det ikke nok at få at vide at: ” det påbydes, at medarbejdergruppen modtager undervisning i konflikthåndtering samt at der udarbejdes sikkerhedsprocedurer der er kendt af medarbejderne” . Konflikthåndtering kan være mange ting så det der er væsentligt er, at I vælger metoder og formater der er målrettet jeres virkelighed og at procedurer og instrukser indbygges i cases på en måde der er meningsfuld for medarbejderne således at det formelle niveau gøres til en integreret del af en inspirerende og faglig relevant træningsplatform hvad enten det er som temadag eller kursusf- og udviklingsorløb.

På den måde vil medarbejdere bedre kunne huske, videregive – og handle i overensstemmelse med organisationens sikkerhedsprocedurer, regler og rammer


Arbejdstilsynet og det Sociale tilsyn arbejder ud fra forskellige perspektiver og logikker. Det betyder at hvor arbejdstilsynet er tilfreds med en procedure hvor medarbejderne har fokus på at bringe sig selv i sikkerhed i en farlig konfliktsituation der har det Sociale tilsyn også det perspektiv at der skal passes på de borgere der vil kunne være i farezonen hvis medarbejderne forlader stedet.

Det kræver meget klare procedurer og instrukser når medarbejdere på det sociale område både skal passe på sig selv og passe på borgere der har brug for beskyttelse.


Vi kan hjælpe jer med at udarbejde procedurer og retningslinier der bygger bro over dette dielemma på en måde som både det sociale tilsyn og arbejdstisynet kan godkende

Case : Påbud

”i starten var jeg faktisk ret irriteret over tilsynet og hele tilgangen til os som organisation, idet jeg synes vi har en professionel organisation, stor faglighed og meget få alvorlige konflikter, men jeg kan godt se at det ikke set udefra altid er helt tydeligt hvad vi går og hvorfor vi gør det – dygtige medarbejdere handler jo netop ofte  bare og handler rigtigt, men jeg kan godt se værdien i at vi bliver mere bevidste og tydelige omkring vores redskaber og procedurer så vi i højere grad løbende er bevidste om hvad det faktisk er der virker i det vi gør – og naturligvis hvor præcist det er vi kan forbedre os. En større bevidsthed vil også i højere grad gøre det muligt for os at lære og overdrage viden på tværs af organisation og teams, så jeg er egentligt endt med at se det som en meget positiv og konstruktiv proces der ikke bare handler om at rette ind men for os primært handler om at blive dygtigere og opnå en større indsigt i – og overblik over de af vores faglige metoder og redskaber der er blevet en del af vores uformelle faglige kultur men som helt klart er det der gør at vi løser vores opgave så godt som vi gør ”

Lad os tale sammen og finde ud af hvordan vi kan hjælpe jer bedst muligt