Kursus i modtagerrettet kommunikation til hierarkisk orienterede borgere

Kursus kommunikation konfliktforebyggelse

Vælg et samlet kursusforløb, eller sammensæt kursets enkelte dele efter jeres specifikke behov

Kursus i Modtagerrettet kommunikation til autoritære borgere

Målgruppe og formål:

Kurset giver viden om konstruktiv og konfliktreducerende kommunikation med autoritære borgere. Målgruppen er medarbejdere, som arbejder med flygtninge eller borgere med en ikke-vestlig kulturbaggrund, der i mange tilfælde vil have autoritetsorienterede sociale normer baseret på hierarki. Formålet er at understøtte og fremme en øget bevidsthed om metoder og strategier til modtagerorienteret kommunikation til målgruppen. Deltagerne vil få indsigt i den autoritære borgers psykologi og lære kommunikationsfaglige værktøjer med udgangspunkt i, hvordan man med modtagerrettet kommunikation kan fremme positiv dialog og samarbejde med borgeren.

 

Faglighed og erfaring:

Center for Konfliktløsning har mange års erfaring med at rådgive frontlinjeorganisationer om sociale problemstillinger og konstruktiv konfliktløsning. På kurset ‘Modtagerrettet kommunikation til autoritære borgere’ kombinerer vi vores omfattende erfaringer fra arbejdet med medarbejdere og borgere i frontlinjeorganisationer med indsigter hentet i kultur- og socialteoretiske vidensfelter såvel som metodetilgange fra den anvendte kommunikationspsykologi. Ved at kombinere teori med praksis understøtter vi med inddragelse af deltagernes egne faglige perspektiver arbejdet med at styrke en velfungerende interaktion mellem medarbejderen og den autoritære borger i det borgernære arbejde.

 

Beskrivelse:

Danmark er i dag på mange måder et meget heterogent og multikulturelt samfund. Den kulturelle diversitet blandt borgerne betyder imidlertid også, at den samme kommunikationstilgang til alle borgere ikke er ideel. Derfor er vi nødt til at lære at tilpasse kommunikationen til modtageren. Selvom alle mennesker ønsker at blive talt til med respekt, så er der blandt borgerne forskellige forventninger og normer for, hvordan respekt udtrykkes i henvendelsesform, ordvalg og attitude. Borgerens oplevelse af hvad der er god og respektfuld kommunikation, afhænger også af kulturelt betingede sociale normer. Mens den “typiske” danske borger ofte vil have antiautoritære normer med fokus på lighed og gensidighed frem for hierarki, så vil eksempelvis borgere med mellemøstlig kulturbaggrund ofte have autoritetsorienterede sociale normer med forventninger om respekt for social værdighed og borgerens selvanseelse og opfattelse af egen status i det sociale hierarki. I kommunikationen med den autoritære borger gælder det derfor grundlæggende om at signalere anerkendelse borgerens sociale værdighed, samtidig med at man på en respektfuld måde sørger for at markere sin egen autoritet som fagperson.

På kurset vil vi med udgangspunkt i en række socialpsykologiske og kulturteoretiske indsigter arbejde med kommunikative strategier og metoder, der understøtter konstruktiv dialog og samarbejde i mødet med den autoritære borger. Det handler grundlæggende om at udvikle nogle principper for god kommunikation, som kan danne grundlag for en positiv dialog, der imødegår den autoritære borgers behov for at værne om egen selvanseelse og status i det sociale hierarki.
Vi vil derfor arbejde med hvordan, man med indlevelsesevne og kulturel forståelse for modtagerens perspektiv kan kommunikere på en måde, som fremmer gensidig sympati og samarbejde i mødet med den autoritære borger – det er en tilgang til empatisk autoritetsudøvelse, som fremmer godt og tillidsfuldt samarbejde frem for magtkamp.

 

Udbytte ved kurset:

Kurset vil give praksisorienteret grundviden om kommunikation til autoritære borgere, herunder viden om:

  • Kulturel forståelse som kommunikationskompetence
  • Autoritære borgeres kommunikationspsykologi
  • Betydning af attitude, ordvalg og henvendelsesform for kommunikationssucces
  • Empati og indlevelse som kommunikationstilgang
  • Kommunikation til autoritære borgere i et modtagerorienteret perspektiv

 

Form:

Kursus/workshop: 2/8 timer

 

Vi sammensætter en palet af faglige og metodiske perspektiver og redskaber, lige som vi inddrager relevante eksperter eller emneområder, der er tilpasset jeres konkrete situation. Med andre ord: Center for Konfliktforebyggelse kan levere lige præcis den løsning og det snit, som er aktuelt for netop jer.

Kontakt os for flere informationer om, hvilket forløb vi skal sammensætte til netop jer.

 

Læs om vores øvrige kurser: