Beslutningsgrundlag

HVAD ER ET BESLUTNINGSGRUNDLAG ?

Et beslutningsgrundlag er et ledelsesmæssigt redskab til at afdække en given konfliktfaglig problematik og få eksternt og handlingsorienteret input til hvordan den givne problematik bedst adresseres og løses indenfor den konkrete kontekst og med de til-rådighed værende ressourcer.

 

Et beslutningsgrundlag bestilles typisk fordi:

  • Ledelsen ønsker et samlet overblik over og “friske øjne” på adfærds- og trivselsproblematikker.
  • Ledelsen ønsker et konfliktfagligt solidt og legitimt udgangspunkt I forhold til at kunne arbejde med og prioritere arbejde og ressourcer I forhold til arbejdsmiljø og trivsel.
  • Ledelsen ønsker en vurdering af og løsningsforslag ifht. mere specifikke problemstillinger eller konflikter.

Vi afdækker den skjulte virkelighed og lyser på de “blinde pletter”

Vores erfaring er, at vi bidrager med værdifuld viden og ofte finder sammenhænge og perspektiver der betyder helt nye vinkler og løsningstiltag – tiltag der ofte ikke adresserer det der er den “akutte problematik” direkte men i stedet identificerer nogle mere grundlæggende årsager der lader sig løse langt lettere og som herefter betyder at det der anses som “den akutte udfordring” forsvinder.

Handling, konfliktfaglig objektivitet og ressourceeffektivitet

Ledelsen kan ved at få udarbejdet et eksternt beslutningsgrundlag vise og signalere handling samt ønske om grundighed og objektivitet.

Ledelse og organisation sikrer sig ikke at skulle bruge unødig tid og ressourcer på formodninger, holdninger/følelser men kan istedet fokusere energien der hvor det er konfliktfagligt meningsfuldt, konstruktivt og effektivt.

Ledelsen sikrer sig samtidigt at have et tilstrækkeligt og handleorienteret beslutningsgrundlag hvis der faktisk er forhold der kalder på handling.

Metode – vi påvirker det vi måler på..

Et beslutningsgrundlag er en rapport der indeholder meget konkrete vurderinger og anbefalinger. Datagrundlaget for konklusioner er I sagens natur forskelligt.

Dog kombinerer vi ofte den tilgængelige data ( trivselsmålinger for elever/medarbejdere ) med observation af adfærd samt interviews med de centrale stakeholders. Vores erfaring er, at den viden som dette kombinerede approach giver er meget konkret og solid og grebet rigtigt an, er det samtidigt en meget konstruktiv måde at “gøde jorden” for en konstruktiv og fremadrettet proces med fokus på samarbejde og “eget ansvar” uanset om det er os eller jer selv der I givet fald skal facilitere en efterfølgende proces

Selve dataindsamlingen er således begyndelsen på at løse op for en given problematik idet vi sikrer at relevante parter høres og inddrages, at vi er sikre på hvad det egentligt er der er vigtigt og væsentligt for de forskellige parter og hvad de forskellige parter ser som mulige løsninger og eget bidrag hertil – herunder hvad de enkelte parter ansér som frugtbart eller vigtigt I forbindelse med en evt. efterfølgende proces eller egentlig løsning af den givne problematik.

Kontakt os for mere information om hvordan vi kan hjælpe dig med netop din/jeres udfordring.